Bestyrelse, dirigent og vedtægter

Køge Kor, koncert i Valløby Kirke den, 3. december 2008. Dirigent: Henrik Bøggild. Pianist. Bella Horn

Bestyrelse og dirigent:

Margrethe Petri Godtkjær

Formand

31 23 39 89

margrethe@koegekor.dk

Tove Christiansen

Næstformand

46 13 96 28

tove@koegekor.dk

Bonnie Koch

Kasserer

43 60 03 25

bonnie@koegekor.dk

Liselotte Hansen

 

56 26 64 31

liselotte@koegekor.dk

Marianne Langvardt

 

30 57 25 11

marianne@koegekor.dk

 

 

 

 

Jacob Engel

Suppleant

24 66 59 10

jacob@koegekor.dk

Rikard Larsen

Suppleant

56 65 87 75

rikard@koegekor.dk

 

 

 

 

 1. Vedtægter for Køge Kor:
 1.  
 2. §1
 3.  
 4. Korets navn er KØGE KOR.
 5.  
 6. Dets formål er at dyrke og udbrede kendskab til klassisk og moderne korsang, såvel kirkelig som verdslig.
 7.  
 8. §2
 9.  
 10. Enhver der er interesseret i korsang, og som har en god sangstemme, kan optages i koret efter aflagt prøve hos dirigenten.
 11. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Nye medlemmer er kontingentfri den første måned.
 12. Udmeldelse skal ske til formanden eller kassereren. Et medlem, som udebliver fra korets arbejde uden udmeldelse eller anden gyldig grund, betragtes som udmeldt.
 13. Er et medlem i restance med kontingent for 3 måneder eller mere, kan vedkommende slettes af medlemslisten.
 14. Der mødes præcis til sangøvelserne. Såfremt et medlem er forhindret, skal afbud gives til dirigenten eller et bestyrelses-medlem.
 15.  
 16. §3
 17.  
 18. Bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen, består af 5 medlemmer, som senest 14 dage efter generalforsamlingen, konstituerer sig selv. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår to og tre. Endvidere vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen for 2 år. I tilfælde af frafald indtræder suppleanten. Vedkommende fungerer til næste ordinære generalforsamling. Denne vælger nyt bestyrelsesmedlem. Er perioden ikke udløbet, da kun for den resterende del af perioden.
 19. En suppleant, der har været indkaldt som medlem af bestyrelsen, træder tilbage i sit hverv, som suppleant efter førstkommende generalforsamling, såfremt perioden ikke er udløbet, og såfremt vedkommende ikke på nævnte generalforsamling indvælges i bestyrelsen. Sker det sidste, vælges ny suppleant.
 20. Der vælges en revisor for to år, og en revisorsuppleant for eet år, ved frafald benyttes samme regel, som gælder for bestyrelsen.
 21. Kordirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen, men kan indkaldes til møderne som rådgiver.
 22.  
 23. §4
 24.  
 25. Bestyrelsen antager kordirigenten, som lønnes af koret. Lønnen fastsættes efter aftale med bestyrelsen. Koret er medlem af Køge Musikaftenskole.
 26.  
 27. §5
 28.  
 29. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj. Bestyrelsen indkalder skriftligt med otte dages varsel, og angiver dagsordenen, som skal indeholde følgende:
 30.  
 31. Valg af dirigent
 32. Formandens beretning
 33. Det reviderede regnskab
 34. Eventuelle forslag
 35. Fastsættelse af kontingent
 36. Valg af to eller tre bestyrelsesmedlemmer
 37. Valg af suppleant til bestyrelsen
 38. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 39. Drøftelse af korets fremtidige aktiviteter
 40. Eventuelt
 41.  
 42. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles
 43.  
 44. formanden senest tre dage før. Generalforsamlingen er korets højeste myndighed. Kun aktive medlemmer har stemmeret.
 45.  
 46. §6
 47.  
 48. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen til enhver tid, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Indkaldelsen skal være skriftlig med angivelse af dagsordenen, og med otte dages varsel.
 49.  
 50. §7
 51.  
 52. Vedtægtsændringer kan foretages på enhver af korets generalforsamlinger, når meddelelse om forslag herom er givet medlemmerne samtidig med indkaldelsen.
 53.  
 54. §8
 55.  
 56. Koret opløses, når beslutning herom træffes af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Der kræves til disse generalforsamlinger skriftlig indkaldelse med otte dages varsel, og med utvetydig angivelse af dagsordenen. De holdes med mindst tre, højest fem ugers mellemrum. Ved korets opløsning tilfalder korets ejendele og likvide midler Køge Musikaftenskole.
 57.  
 58. Vedtaget på KØGE KOR´s generalforsamling den 3. juni 2009.

Copyright Køge Kor 2015 © All Rights Reserved